Regulamin

 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGU  Poliszz Food Service

§1 Postanowienia ogólne

    1    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez  iFIT Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000931151, NIP: 5223213072, REGON 520402300ul. Wszemirowska 22, 02-411 Warszawa, zwanym dalej „ Poliszz Food Service”.

    2    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

        Usługi       - Przygotowanie i dostarczanie przez Poliszz Food Service posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu 

        Klient       - Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

    1    Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z wariantów dostępnych na stronie („Zestaw”):

    2    Charakterystyka poszczególnych zestawów dostępna jest na stronie internetowej

    3    Każdyzestaw z oferty Poliszz Food Service to zestaw kolejno 4 lub mniej posiłków dziennie: śniadanie,  obiad, deser, kolacja.

    4    Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą. Posiłki dostarczane sa w papierowej torbie oznaczonej indywidualnym ID Klienta oraz adresem i informacją o znajdującej się wewnątrz diecie.

    5    Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w Panelu Klienta („Cennik”), dostępnym pod adresem https://panel-poliszz.pl/

 

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

    1    Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):

    1a   Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem dostępny przez 24h na dobę.

    1b   Mailowo poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres

    2  Diety realizowane są od 24-48h roboczych od daty otrzymania zamówienia i potwierdzenia wpłaty.Zamówienia na kolejny dzień roboczy przyjmowane są maksymalnie do godz. 8:00 dnia poprzedzającego dostawę - przyjęcie zamówienia związane jest z przesłaniem potwierdzenia przelewu lub dokonania płatności online do godz. 8:00

    2a Zamówienia na poniedziałki przyjmowane są maksymalnie do piątku do godz. 13.00

    3   Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny, mailowy

    4    Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.

    5    Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie potwierdzenia płatności na adres mailowy oraz podanie prawidłlowych danych w tym adresu email oraz numeru telefonu.

    6    W przypadku nieprzestrzegania pkt. 4 klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

    7    Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.

    8    Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Poliszz Food Service o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

    9    Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia - także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 8 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Poliszz Food Service za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Poliszz Food Service o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

   10.    OBSZAR DOSTAW: Diety dostarczane są do wybranych Miast i miejscowości możliwych do sprawdzenia w zakładce Gdzie nas znaleźć. Istnieje możliwość sprawdzenia możliwości dostawy do miejscowości, której nie ma w Panelu drogą mailową. Aby potwierdzić możliwośc dowozu pod wskazany adres należy skontaktować się poprzez adres email: kontakt@poliszz.pl. W przypadku potwierdzenia możliwości dowozu pod wskazany adres wysłany zostanie mail z potwierdzeniem oraz ewentualnym dodatkowym kosztem. Odpowiedź zostanie wysłana w przeciągu 24h od daty otrzymania zapytania.

    12. Promocje i kody rabatowe- aktualne promocje i zniżki publikowane są na stronie głównej oraz mediach społecznościowych. 

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

    1    Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujący sposob:

    a    przelewem online lub klasycznym przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy dostępny również w stopce strony

    2    Poliszz Food Service uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie.

§6 Dostawa

    1    Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 24:00- 8:00

    2.   Dostawy realizowane są  w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz w soboty - zestawy weekendowe, z wyłączeniem dni świątecznych oraz terminów o których Poliszz Food Service poinformuje Klienta poprzez platformę Internetową, portale społecznościowe, smsowo lub mailowo.

    2    W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia poprzez nieobecność osoby upoważnionej do odbioru  lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.13:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

    3    W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy iFIT Sp. z o.o. (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych, itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie. W związku z panującą pandemią koronawirusa SARS Cov-2 w przypadku wystąpienia obowiązku kwarantanny zakładu produkcyjnego Poliszz Food Service - iFIT Sp. z o.o. dostawy zamówionych zestawów realizowane będą w innym terminie tj. po zakończeniu kwarantanny. Dodatkowo w związku z pandemią COVID19 dostawy do obiektów szpitalnych, przychodni oraz innych związanych z działalnością medyczną mogą być ograniczone. 

§7 ZMIANA I ZAWIESZENIE ZAMÓWIENIA

    1    Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Poliszz Food Service wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

    2    Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do zawieszenie Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji. 

    3    W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 8:00 dnia poprzedzającego dostawę.

    4    Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia.

§8 REKLAMACJE

    1    W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja") w terminie 24 h  od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja" po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące braku dostawy należy zgłaszać maksymalnie do godz. 10:00 w dniu dostawy.

    2    Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem:

    3    Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

    4    Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

    5    W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Poliszz Food Service poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

    6    W razie stwierdzenia przez Poliszz Food Service , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Poliszz Food Service poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

    7    W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Poliszz Food Service , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Poliszz Food Service należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Poliszz Food Service.

§9 Odstąpienie od umowy

Poliszz Food Serviceinformuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 12 Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy z uwagi na charakterystykę produktu, jakim są indywidualnie przygotowywane diety o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych. 

a W przypadku chęci rezygnacji z diety istnieje możliwość jej zawieszenia na okres 30 dni lub przepisania zamówienia na inną osobę

§10 Promocje

Promocje organizowane przez Poliszz Food Service nie łączą się ze sobą, chyba, że jest to wyraźnie napisane w warunkach. Z Promocji dotyczącej 50 pkt, które klient otrzymuje przy wyrażeniu zgód marketingowych skorzystać można tylko raz. Każdorazowa próba w postaci zakładania nowych fikcyjnych kont, niepoprawnych adresów email oraz podawania nieprawdziwych danych skutkować będzie natychmiastową blokadą zamówienia.

§11 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest iFIT Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000931151, NIP: 5223213072, REGON 520402300 przy ul. Wszemirowskiej 22, 02-411 Warszawa. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez kontakt mailowy. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.

§13 REGULAMIN

     1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na niniejszy regulamin.

     2. Treść regulaminu może ulec zmianie bez uprzedzenia.